Nghe Tin Mừng mỗi Chúa Nhật-日曜日の福音-音声-

Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A –  Đôi Phút với Chúa . 

Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A –  Đôi Phút với Chúa . 

Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A –  Đôi Phút với Chúa . 

 

Đôi Phút Với Chúa-

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ
MÁUTHÁNH CHÚA KITÔ

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Phục Sinh VI-A-

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Phục Sinh V-A-

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Phục Sinh IV-A-

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Phục Sinh III-A-

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Phục Sinh II-A-

 

Chúa Nhật Chúa Phục Sinh- Năm A-

 

Chúa Nhật Lễ Lá- Năm A-