Thánh Lễ Tiếng Việt-ミサの時間・場所・式司祭

thanhle-misaCHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN
ベトナム語のミサ・時間・場所・式司祭
(Tháng 7-2019)

07/07  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến, Cha Nhã sj)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Định sj)

09-11/07 : Thăm các sơ Việt Nam tại Dòng kín Trappist Nasu, Tochigi-Ken (Cha Hiến)

13-14/07 : Đại Hội Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken

14/07

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Tochigi-Ken (Cha Quốc Định)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Gotanjo, Nagoya (Cha Mẫn)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Phong SVD)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Quang)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka (Cha Trinh)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã sj)

16-18/07 : Thăm qúy sơ Việt Nam Dòng kín Trappist Ajimu, Oita-Ken (cha Hiến)

21/07 

09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến)
11g30 : Thánh Lễ tại Nhà Thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Hiến)
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Bỉnh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Mẫn)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Goi, Chiba-Ken (Cha Tiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã sj)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Quang)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định)

27/07 

10g30 : Thánh Lễ Hôn Phối tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken (Cha Hiến)
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Himeji (Cha Hải)

28/07

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yonago, Tottori-Ken (Cha Hiến)
11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mikatabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Hiroshima (Cha Thân)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Sendai, Miyagi-Ken (Cha Nhã sj)
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kami-Fukuoka (Cha Thuận)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha )
15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi)

04/08

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Yotsuya (Cha Hiến)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Định SJ)

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Ngày 02 Tháng 6(6月2日)

02/06 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya (Cha Phong )
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Định sj)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến, Cha Nhã sj)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Trinh)

Ngày 08 Tháng 6(6月8日)

13g00 : Thánh Lễ hôn phối tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến)

Ngày 09 Tháng 6(6月9日)
09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Hiến)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Nhã sj)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nakatsu, Oita-Ken (Cha Trinh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Ishikawa-Ken (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Hy)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi (Cha Sơn)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Okayama (Cha Lợi)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Cửu)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã sj)

14-15/06 : Thăm qúy cha, quý sơ Việt Nam truyền giáo ở Oita-Ken (Cha Hiến)

Ngày 16Tháng 6(6月16日)

09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã sj)
14g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu,  (Cha Hien, sdb)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami-Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Cửu)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Goi, Chiba-Ken (Cha Tiến)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Hy)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định)

17/06 : Thăm anh chị em tu nghiệp sinh tại Tanegashima, Kagoshima-Ken (Cha Hiến)

18-19/06 : Thăm các sơ Việt Nam dòng kín Bửu Huyết Kagoshima (Cha Hiến)

20/06 : Thăm quý cha Việt Nam ở Amami Oshima, Kagoshima-Ken (Cha Hiến)

Ngày 22 Tháng 6(6月22日)

19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Himeji (Cha Hải)

22-23/06 : Thăm các sơ Việt Nam dòng Phanxicô Bệnh Viện, Nibuno, Hyogo-Ken (Cha Hiến)

Ngày 23 Tháng 6(6月23日)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Hofu, Yamaguchi-Ken (Cha Định sj)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Hiến)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Hy)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi)

27/06 : Thăm và dâng lễ cho anh chị em tu nghiệp sinh tại Nemuro, Hokkaido (Cha Hiến)

27/06 : Thăm và dâng lễ cho anh chị em tu nghiệp sinh tại Asahikawa, Hokkaido (Cha Hiến)

27/06 : Thăm và dâng lễ cho anh chị em tu nghiệp sinh tại Rumoi, Hokkaido (Cha Hiến)

Ngày 30 Tháng 6(6月30日)

09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kamata, Tokyo (Cha Nhã SJ)
09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sonoda, Osaka (Cha Sắc)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma (Cha Trí)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ashikaga, Gunma (Cha Trí)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Soka, Saitama-Ken (Cha Quốc Định)
14g00 : Thăm và dâng lễ cho anh chị em tu nghiệp sinh tại Sapporo (Cha Hiến)

Ngày 07 Tháng 7(7月7日)

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya (Cha Phong)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến, Cha Nhã sj)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Định sj)