Thánh Lễ Tiếng Việt-ミサの時間・場所・式司祭

thanhle-misa

 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN
ベトナム語のミサ・時間・場所・式司祭
(Tháng 3 Năm 2020)

Có những Giáo Phận đã tạm ngưng các sinh hoạt, tụ  họp đông người và Thánh Lễ.  vì lý do: phòng ngừa việc truyền nhiễm Corona Virus.

Quý vị muốn biết lịnh  trình Thánh lễ Tiếng Việt xin liên lạc với cha Nguyễn Hữu Hiến hoặc Linh Mục Việt Nam trong Giáo Phận của bạn.

http://vietcatholicjp.net/diachi/

(vietcatholicjp)