Nghi Thức Thánh Lễ Misa Việt-Nhật-ミサ式次第

 

Lm: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.
Cđ: Amen

Lm: Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

Hoặc chào:

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.
Cđ: Và ở cùng cha.

Nghi Thức Sám Hối

Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Giáo dân thưa: Amen.

Kinh Thương xót
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Vinh Danh
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,
Là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa
là Con Ðức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.
Amen.

Lời Nguyện Ðầu Lễ

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện...
Giáo dân thưa: Amen.

B. Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Ðọc I

Người đọc :Ðó là Lời Chúa.

Mọi người :Tạ ơn Chúa.

Ðáp Ca

Bài Ðọc II

Alleluia hay lời tung hô Tin Mừng

Phúc Âm

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng cha

Lm:Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh…

Cđ: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Lm: Ðó là lời Chúa.

Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Giảng

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giesu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế.(từ “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người” mọi người đều cúi mình). Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào Thập Giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời Phong-xi-ô Phi-la-tô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các Tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.

Lời Nguyện Giáo DânTín

C. Phụng Vụ Thánh Thể

Dâng bánh

Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Dâng rượu

Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa
để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện
để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em
được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

Lời Nguyện Tiến Lễ
– …Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

Lời Tiền Tụng

 1. Chúa ở cùng anh chị em.
  Ð.Và ở cùng cha.
  X. Hãy nâng tâm hồn lên.
  Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.
  X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
  Ð. Thật là chính đáng.

Lm: Lạy Cha chí thánh,
nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô,
chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là Ngôi Lời của Cha,
nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,
Người được Cha sai đến
làm Ðấng Cứu Ðộ và Chuộc Tội chúng con.
Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần ,
và được Ðức Trinh Nữ sinh ra.
Ðể chu toàn thánh ý Cha
và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện,
Người đã dang tay chịu khổ hình
để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh,
chúng con ca tụng vinh quang Cha
Và đồng thanh tung hô rằng:

Cđ: Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Kinh Tạ Ơn II

Chủ tế: Lạy Chúa , Chúa thật là Ðấng Thánh,
là nguồn mọi sự thánh thiện.

Vì thế, chúng con nài xin Chúa
dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn:
Vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,
trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống:
Vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Tung Hô

Chủ tế: Ðây là mầu nhiệm đức tin.

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Chủ tế: Vì vậy, lạy Chúa,
khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh
và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,
vì Chúa đã thương cho chúng con
được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa
cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô,
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Ðồng tế 1: Lạy Chúa,
xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
cùng với Ðức Giáo Hoàng T…
Ðức Giám Mục T… chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T…
mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa,
thì cũng được sống lại như Người.

Ðồng tế 2: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con
đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
các Thánh Tông Ðồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Chủ tế: Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa
Là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Cđ: Amen.

D. Nghi Thức Hiệp Lễ

Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chủ tế: Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con.

Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang
là của Chúa đến muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng:
“Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cđ: Amen.

Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng cha.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Lm: Mình Thánh Chúa Kitô.

Gđ: Amen.

Lời Nguyện Hiệp Lễ
Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Cđ: Amen.

F. Nghi thức kết lễ

Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa: Và ở cùng cha.

Chủ tế ban phép lành:

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha, và Con X và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Giáo dân thưa: Amen.

Lm: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Cđ: Tạ ơn Chúa.

 

 ミサ式次第

開祭(会衆起立)

1入祭の歌
2あいさつ

司祭 父と子と聖霊のみ名によって。
会衆 アーメン。

司祭 主イエズス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんとともに。
会衆 また司祭とともに。

3回心
司祭 皆さん、神聖な祭りを祝う前に、わたしたちの犯した罪を認めましょう。
司祭 全能の神と、
会衆 兄弟の皆さんに告白します。わたしは、思い、ことば、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深いわたしのために神に祈ってください。

司祭 全能の神がわたしたちをあわれみ、罪をゆるし、永遠のいのちに導いてくださいますように。
会衆 アーメン。

4あわれみの賛歌
先唱 主よあわれみたまえ。
会衆 主よあわれみたまえ。

先唱 キリスト、あわれみたまえ。
会衆 キリスト、あわれみたまえ。

先唱 主よあわれみたまえ。
会衆 主よあわれみたまえ。

5栄光の賛歌
天のいと高きところには神に栄光、
地には善意の人に平和あれ。
われら主をほめ、主をたたえ、
主を拝み、主をあがめ、
主の大いなる栄光のゆえに感謝し奉(たてまつ)る。
神なる主、天の王、全能の父なる神よ。
主なる御ひとり子、イエズス・キリストよ。
神なる主、神の子羊、父のみ子よ。
世の罪を除きたもう主よ、われらをあわれみたまえ。
世の罪を除きたもう主よ、われらの願いを聞き入れたまえ。
父の右に座したもう主よ、われらをあわれみたまえ。
主のみ聖なり、主のみ王なり、
主のみいと高し、イエズス・キリストよ。
聖霊とともに、父なる神の栄光のうちに。
アーメン。

6集会祈願
司祭 ・・・祈りましょう。

・・・聖霊の交わりの中で、あなたとともに世々に生き、支配しておられる御子、わたしたちの主イエス・キリストによって。

会衆 アーメン。


ことばの典礼(会衆着席)

7第一朗読
8答唱詩編
9第二朗読
10アレルヤ唱(会衆起立)
11福音朗読

司祭 主は皆さんとともに。
会衆 また司祭とともに。

司祭 ……による福音。
会衆 主に栄光。

朗読
助祭 キリストに賛美。
会衆 キリストに賛美。

12説教(会衆着席)

説教

13信仰宣言(会衆起立)
天地の創造主、
全能の父である神を信じます。
父のひとり子、わたしたちの主イエス・キリストを信じます。
主は聖霊によってやどり、
おとめマリアから生まれ、
ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、
十字架につけられて死に、葬られ、
陰府(よみ)に下り、
三日目に死者のうちから復活し、
天に昇って、
全能の父である神の右の座に着き、
生者(せいしゃ)と死者を裁くために来られます。
聖霊を信じ、
聖なる普遍の教会、
聖徒の交わり、
罪のゆるし、
からだの復活、永遠のいのちを信じます。アーメン。

14共同祈願

感謝の典礼

15奉納の歌と奉納行列

16パンを供える祈り(会衆着席)
司祭 神よ、あなたは万物の造り主、ここに供えるパンはあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、わたしたちのいのちの糧となるものです。
会衆 神よ、あなたは万物の造り主。

17ぶどう酒の準備

18カリスを供える祈り
司祭 神よ、あなたは万物の造り主、ここに供えるぶどう酒はあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、わたしたちのいのちの糧となるものです。
会衆 神よ、あなたは万物の造り主。

19清め

20奉納祈願(会衆起立)

司祭 皆さん、このささげものを全能の、神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。
会衆 神の栄光と賛美のため、また全教会とわたしたち自身のために、司祭の手を通しておささげするいけにえをお受けください。

司祭 ・・・わたしたちの主イエス・キリストによって。

会衆 アーメン。

奉献文

21叙唱前句

司祭 主は皆さんとともに。
会衆 また司祭とともに。

司祭 心をこめて神を仰ぎ、
会衆 賛美と感謝をささげましょう。

22叙唱

司祭 聖なる父、全能永遠の神、・・・

・・・終わりなくほめ歌います。

23感謝の賛歌
先唱 聖なるかな、
会衆 聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主。主の栄光は天地に満つ。天のいと高きところにホザンナ。ほむべきかな、主の名によりて来たる者。天のいと高きところにホザンナ。

24第二奉献文

まことにとうとくすべての聖性の源である父よ、いま聖霊によってこの供えものをとうといものにしてください。
わたしたちのために主イエス・キリストの御からだと御血になりますように。

主イエスはすすんで受難に向かう前に、パンを取り、感謝をささげ、割って弟子に与えて仰せになりました。

「皆、これを取って食べなさい。これはあなたがたのために渡されるわたしのからだ(である)。」

(会衆は司祭とともに合掌して深く礼をする。)

食事の終わりに同じように杯を取り、感謝をささげ、弟子に与えて仰せになりました。

「皆、これを受けて飲みなさい。これはわたしの血の杯、あなたがたと多くの人のために流されて罪のゆるしとなる新しい永遠の契約の血(である)。これをわたしの記念として行いなさい。」

(会衆は司祭とともに合掌して深く礼をする。)

26記念唱
司祭 信仰の神秘。
会衆 主の死を思い、復活をたたえよう、主が来られるまで。

わたしたちはいま、主イエズスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、いのちのパンと救いの杯をささげます。キリストの御からだと御血にともにあずかるわたしたちが、聖霊によって一つに結ばれるますように。
世界に広がるあなたの教会を思い起こし、わたしたちの教父………、わたしたちの司教………、すべての教役者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。


(きょう)この世からあなたのもとにお召しになった………を心に留めてください。
洗礼によってキリストの死に結ばれた者が、その復活にも結ばれることができますように。
———————————————————

また、復活の希望をもって眠りについたわたしたちの兄弟とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。
なお、わたしたちをあわれみ、神の母おとめマリアと使徒をはじめ、すべての時代の聖人とともに永遠のいのちにあずからせてください。御子イエス・キリストを通してあなたをほめたたえることができますように。

27栄唱

司祭 キリストによってキリストとともにキリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々にいたるまで、
会衆 アーメン。

交わりの儀

28主の祈り
司祭 主の教えを守り、みことばに従い、つつしんで主の祈りを唱えましょう。

会衆 天におられるわたしたちの父よ、
み名が聖とされますように。
み国が来ますように。
みこころが天に行われるとおり、
地にも行われますように。
わたしたちの日ごとの糧を今日もお与えください。
わたしたちの罪をおゆるしください。
わたしたちも人をゆるします。
わたしたちを誘惑におちいらせず、
悪からお救いください。

29副文
司祭 いつくしみ深い父よ、すべての悪からわたしたちを救い、現代に平和をお与えください。あなたのあわれみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。わたしたちの希望、救い主イエズス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。会衆 国と力と栄光は、限りなくあなたのもの。

30教会に平和を願う祈り
司祭 主イエズス・キリスト、あなたは使徒に仰せになりました。「わたしは平和をあなたがたに残し、わたしの平和をあなたがたに与える。」わたしたちの罪ではなく教会の信仰を顧み、おことばの通り教会に平和と一致をお与えください。
会衆 アーメン。

31平和のあいさつ

司祭 主の平和がいつも皆さんとともに。
会衆 また司祭とともに。

司祭 互いに平和のあいさつをかわしましょう。

(一同は合掌して「主の平和」と唱えながら相互に一礼する。)

32平和の賛歌
先唱 神の子羊、
会衆 世の罪を除きたもう主よ、われらをあわれみたまえ。

先唱 神の子羊、
会衆 世の罪を除きたもう主よ、われらをあわれみたまえ。

先唱 神の子羊、
会衆 世の罪を除きたもう主よ、われらに平安を与えたまえ。

33拝領前の信仰告白
司祭 神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。
会衆 主よあなたは神の子キリスト、永遠のいのちの糧、あなたをおいてだれのところへ行きましょう。

34拝領(拝領の歌が始まる。拝領者は行列をつくる。)
司祭 キリストのからだ。
拝領者 アーメン。

35拝領後の感謝(会衆着席)(拝領後、会衆は座って沈黙のうちにしばらく祈る。)

36拝領祈願(会衆起立)
司祭 ・・・祈りましょう。
・・・わたしたちの主イエズス・キリストによって。

会衆 アーメン。

閉祭
37お知らせ

38派遣の祝福(会衆起立)
司祭 主は皆さんとともに。
会衆 また司祭とともに。

司祭 全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。
会衆 アーメン。

39閉祭のあいさつ
司祭 感謝の祭儀を終わります。行きましょう、主の平和のうちに。
会衆 神に感謝。

40退堂