14 Đàng Thánh Giá Việt-Nhật-十字架の道行き

 Lời Nguyện: Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Ðức Chúa Giêsu trong Ðàng Thánh Giá này, cho được kính mến trả nghĩa Ðức Chúa Giêsu.  Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, nhu bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi Ðàng Thánh Giá mà ra.  Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm Đàng Thánh Giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Ðức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đầy này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về Thiên Ðàng, mà hát mừng tạ ơn Ðúc Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

Nơi thứ Nhất

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Nhất: Quan Philatô luận giết Ðức Chúa Giêsu.  Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, là Vua Cả trên trời dươí đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời mà Philatô luận giết Chúa tôi cách xâ’u hổ nhuốc nhơ dường ấỵ  Xin ban cho con ăn năn đê`n tội, cho đáng Chúa cứu lấy con nơi tòa phán xét sau nàỵ

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Hai

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Hai: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.  Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, chiu đánh nát cả mình ra, cùng vác Thánh giá nặng vì tội chúng con.  Xin ban ơn cho con chiụ các sự khốn khó trong bậc con như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chiụ mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Ba

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

.

Nơi Thứ Ba: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.  Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói vác Thánh Giá nặng yếu nhọc hết sức thì ngã xuống đất.  Xin ban cho con giữ mình cho đê’n chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ 4

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bốn: Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.  Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rày thấy Con nát cả mình ra trong tay quân dữ đem đi giết thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.  Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Năm

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Năm: Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu.  Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu.  Thương ôi, nào con chiên Chúa đâu hết, mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vâỵ?  Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh Giá Ðức Chúa Giêsu vậỵ

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Sáu

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt.  Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thây cả mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi.  Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Bảy

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bảy: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.  Các sự khôn khó Ðức Chúa Giêsu chịu, một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, thì ngã xuông đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng.  Xin Ðức Chúa Giêsu ban cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Tám

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Tám: Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem.  Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc.  Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Chín

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Chín: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.  Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calvariô chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuô’ng đâ’t một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai.  Xin Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đê’n sau hết, chớ bỏ con mọn yê’u đuối dại dột làm chi.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Mười

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười: Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu.  Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hê’t, để cho xâ’u hổ cùng đau đớn. Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Mười Một

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Một: Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu.  Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con.  Xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào Thánh Giá Chúa, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Mười Hai

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Hai: Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.  Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đê’n gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Ðức Mẹ mà sinh thì.  Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đê’n giờ sau hê’t, được phó linh hồn trong tay Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Mười Ba

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Ba: Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ.  Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu mà đem xác xuống, cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ư.  Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậỵ

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Mười Bốn

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđêmô, ông Thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ư?

Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Kết thúc 14 Đàng Thánh Giá, đọc

1 Kinh Lạy Cha 1 Kinh Kính Mừng 1 Kinh Sáng Danh

……………………………….

十字架の道行の祈り

十字架の道行は、ご受難の場面を、愛と痛悔の心をもって黙想する祈りです。

はじめの祈り(聖歌後に唱える)
主イエスよ、わたしはしばらくあなたと共に、あなたがわたしのためにお忍びくださったおん苦しみの跡を慕い、歩みたいと望みます。あなたの限りない慈しみをわたしに、深く悟らせてください。

†第1留 イエス、死刑の宣告を受ける
主イエスよ、あなたは神でいらっしゃいますから、お亡くなりになる方ではありません。あなたは十字架刑を避けることがおできになります。けれどもイエスよ、あなたはわたしを愛するためにお亡くなりになりました。わたしもたとえあなたの愛のために死ぬことができなくても、あなたの愛のために生きたいと思います。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第2留 イエス、十字架を担う
主イエスよ、それはわたしの十字架です。主よ、あなたはわたしの十字架を担われました。主はいつもわたしを助けてくださいますから、わたしの十字架は、主の十字架の重さとは比較になりません。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第3留 イエス、はじめて倒れる
主イエスよ、あなたはわたしの罪が重いためにお倒れになりました。主の十字架の重さは測ることができません。けれどもわたしの罪ほど重い十字架はありません。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第4留 イエス、聖母マリアに会う
主イエスよ、あなたのみこころを槍で貫いたのは、わたしです。聖母マリアのみこころを悲しみの剣で刺し貫いたのもわたしです。ああ、神のおん子イエス、聖母のおん子イエス、どれほど罪を恐れなければならないかを、わたしに深く悟らせてください。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第5留 イエス、キレネのシモンの
助けを受ける
主イエスよ、あなたの担われた十字架は、実にわたしの担うべき十字架でした。これからは義務を怠らず、いっそうみこころに添う決心をいたします。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第6留 イエス、おん顔を、
布に写させる
主イエスよ、「ベロニカ」とは「真の姿」の意味で、彼女のほんとうの名前はわかりません。わたしもベロニカのように、ただ主イエスを愛した者としてだけ知られたいのです。主のおん苦しみを、わたしの心に深く記してください。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第7留 イエス、二度、倒れる
主イエスよ、わたしの罪の十字架の重さは、主を倒し、おん膝を地面に打ちつけさせました。ああ、主の十字架よ、わたしに痛悔の心を起こさせ、主のみ前に深くへりくだらせてください。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。
†第8留 イエス、エルサレムの
婦人たちを慰める
主イエスよ、弟子たちはどこへ行ったのですか。共に悲しむはずのわたしたちもすべて…。
(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第9留 イエス、三度、倒れる
主イエスよ、あなたがお倒れになったのは、主ご自身の過ちからではありません。けれども、わたしが倒れるのは、わたしの過ちのためです。主はお倒れになったとき、人間の弱さを経験なさいましたから、わたしの倒れたときに、助けてください。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第10留 イエス、衣をはがれる
主イエスよ、人々は主であるあなたを辱めました。わたしが臨終の時、主のみ前に恥じることがないように、心の底から罪を悔やむ心を起こさせてください。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第11留 イエス、十字架に
釘づけにされる
主イエスよ、あなたはおん手、おん足を釘で打ち貫かれ、はりつけにされました。主よ、十字架を仰ぐ度ごとに、わたしに主の深い愛を思い出させてください。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第12留 イエス、十字架上で
死去される
主イエスよ、悲しみの聖母マリアは、あなたと共にそのみこころにおいて、死の苦しみをお受けになりました。ああ、聖母よ、おん子イエスに、わたしの救いのためにとりなしてください。わたしの罪こそ、十字架上のこの悲劇をくり返すものなのです。主と共に生きるために、死にいたる罪から逃れさせてください。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第13留 イエス、十字架より
おろされる
主イエスよ、ついにあなたの犠牲はとげられました。神がわたしのために、お亡くなりになりました。主よ、この思いを常に、わたしの心に保たせてください。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

†第14留 イエス、墓に葬られる
主イエスよ、あなたは生前のお言葉の通り、ご復活の夜明けによみがえられました。主のご死去によってわたしも主にように復活することを望みます。主のあわれみによって、わたしに新しい生活を送る恵みをお与えください。(沈黙)
主よ、わたしをあわれんでください。

おわりの祈り
司祭:ああ、主イエスよ、
会衆:わたしの罪のために十字架にかかって死んでくださったことを感謝いたします。(→聖歌をもって祈りを終える)

『祈りの手帖』ドン・ボスコ社より