MÙA CHAY THÁNH

MÙA CHAY THÁNH

Mùa Chay Thánh phúc ân

Chúa ban cho nhân trần

Mời gọi con ân cần

Trở về với tình thân.

Mùa Chay Thánh ăn năn

Gạt hết mọi trăn trở

Xét cách ăn nết ở

Hết lòng yêu thương chăng?

Mùa Chay Thánh hy sinh

Thứ tha và cầu nguyện

Lòng sám hối mãi liên

Sống cuộc đời công chính.

Mùa Chay Thánh hôm nay

Chẳng phải ngày mai này

Kiên tâm cậy trông ngay

Tín thác lạ lùng thay.

Mùa Chay Thánh yêu thương

Quay bước về ‘cố hương’

Nhà Cha chung thiên đường

Con thơ hằng tựa nương.

Lm. Xuân Hy Vọng

Thạch Viên Thị, 21.02.2021