Lời Nguyện Chung-主日の共同祈願

 

Lời nguyện chung (oratio universalis)
Lời nguyện tín hữu”(oratio fidelium)

Sau các ý nguyện: X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Cộng đoàn đáp: Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hoặc không xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

…………………………………………………………………………………………….

  • Cách Soạn Lời Nguyện Tín Hữu

http://nguoitinhuu.org/phungvu/timhieulngd.html
https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/loi-nguyen-tin-huu-hieu-va-thuc-hanh-cho-dung-32550

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Phungvu/01SoanLoiNguyenGD.htm

http://www.yokohama.catholic.jp/kyoku_honbu/tenreiCorner/yb_kyouku_tenrei_corner22.html

https://ngstenrei.exblog.jp/5930224/