Báo Phụng Vụ Lời Chúa

Báo Phụng Vụ Lời Chúa-『みことば』月刊小冊
(Báo PVLC được cập nhật  vào chiều Thứ Bảy của tuần cuối tháng)
(毎月の最後の土曜日に『みことば』月刊小冊をアップ・ロードします)

Tháng 1 năm 2023
Tháng 2 năm 2023
Tháng 3 năm 2023
Tháng 4 năm 2023
Tháng 5 năm 2023
Tháng 6 năm 2023
Tháng 7 năm 2023
Tháng 8 năm 2023
Tháng 9 năm 2023
Tháng 10 năm 2023
Tháng 11 năm 2023
Tháng 12 năm 2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….