Ân xá trong Giáo hội Công giáo

Ân xá trong Giáo hội Công giáo

 Có hai loại Ân xá, Một là Tiểu xá hai là Đại xá hay được gọi là Toàn xá.

Ân xá là gì?

Ân xá là xóa bỏ, tha tội và hình phạt cho những tín hữu làm tròn những điều kiện của Giáo Hội Công Giáo qui định. Tuy nhiên Ân xá tín hữu lãnh nhận được là nhờ vào công trạng của Chúa Giêsu và các thánh.

Tiểu xá và Đại xá:

2-Tiểu Xá là tha một phần hình phạt khi con sống hay trong luyện ngục.

3-Đại Xá là tha mọi hình phạt khi còn sống hay trong luyện ngục.

Tín hữu công giáo có thể hưởng ân xá cho mình, hoặc nhường cho các linh hồn trong luyện ngục.

……………………………………………….

  1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ LÃNH NHẬN ÂN XÁ

Giáo luật, Điều 996 quy định như sau:

 

  • 1. Để có thể hưởng ân xá, đương sự phải là người đã được Rửa Tội, không bị vạ tuyệt thông và sống trong tình trạng ân sủng, ít là vào lúc kết thúc các công việc đã được quy định.

 

  • 2. Tuy nhiên, để có thể hưởng ân xá, đương sự phải có ý hướng ít là tổng quát muốn thủ đắc các ân xá và phải chu toàn những việc buộc phải làm trong thời gian đã được ấn định và với cách thức đã được quy định, theo tinh thần của việc ban ân xá.

 

Như vậy, để có thể hưởng ân xá, đương sự cần phải có những điều kiện:

 

– phải là người đã được Rửa Tội,

– không bị vạ tuyệt thông,

– sống trong tình trạng ân sủng, ít là đến khi hoàn tất việc có ân xá,

– có ý lãnh nhận ân xá,

– chu toàn những việc buộc phải làm trong thời gian và theo cách thức mà giáo quyền ấn định.

 

  1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN RIÊNG ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ

 

Theo những quy định trong “Enchiridion Indulgentiarum” (EI) của Toà Ân Giải Tối Cao, để lãnh nhận ơn toàn xá, ngoài việc phải dứt bỏ tất cả mọi dính bén với tội lỗi kể cả tội nhẹ, đương sự cần thiết phải thực hiện những việc sau đây:

 

— Hoàn thành một việc được hưởng ân xá,

— xưng tội, rước lễ,

— và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (EI, 1999, Qui định số 20 §1).

 

Cuốn “Enchiridion Indulgentiarum” còn xác định một vài điểm như sau:

 

– Với một lần xưng tội, đương sự có thể lãnh nhận nhiều ơn toàn xá; nhưng với một lần rước lễ và một lần cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, đương sự chỉ có thể lãnh nhận một ơn toàn xá mà thôi (EI, 1999, Quy định số 20 §2).

 

– Ba điều kiện (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) có thể được chu toàn nhiều ngày trước hay sau khi hoàn thành việc được hưởng ân xá; tuy nhiên, nên rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng vào chính ngày mà đương sự hoàn thành việc được hưởng ân xá (EI, 1999, Quy định số 20 §3).

 

– Việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng được chu toàn khi đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng theo ý của Ngài; tuy nhiên các tín hữu được tự do đọc tất cả các kinh khác theo lòng đạo đức và sùng mộ của mỗi người (EI, 1999, Quy định số 20 §5).

 

– Các Đấng Bản Quyền địa phương có thể ban đặc ân cho các tín hữu theo luật dưới quyền của các ngài, nếu như những tín hữu này ở những nơi không có cách nào hoặc rất khó khăn để đi xưng tội và rước lễ, để họ có thể hưởng ơn toàn xá mà không có xưng tội và rước lễ lúc bấy giờ, miễn là họ có lòng thống hối và có ý định lãnh các bí tích này ngay khi họ có thể (EI, 1999, Quy định số 25).

 

– Ơn toàn xá chỉ có thể được hưởng mỗi ngày một lần mà thôi; ơn tiểu xá thì có thể được hưởng nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên người tín hữu có thể hưởng ơn toàn xá trong lúc lâm chung (in articulo mortis), mặc dù trong chính ngày hôm đó họ đã có lãnh ơn toàn xá rồi (EI, 1999, Quy định số 18).

 

Lm LG Huỳnh Phước Lâm

Nguồn:conggiao.info